Algemeen

Jouw privacy is voor ons belangrijk. The Hague Royals respecteert jouw persoonsgegevens en
zorgt dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen
vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een
persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze
verklaring geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de
betrokkene(n) wiens persoonsgegevens The Hague Royals verwerkt.

Onze gegevens

The Hague Royals houdt kantoor aan de Schenkkade 50c te (2595 AR) Den Haag.
The Hague Royals verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden,
dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen
communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij veelal een derde partij
in. Jij als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor
persoonsgegevens achter te laten. Ook kun jij je aanmelden voor het ontvangen van een
nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van The Hague Royals.

Doel verwerking persoonsgegevens

The Hague Royals verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna
te noemen doeleinden:

  • het bevorderen van professioneel basketbal in Den Haag
  • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  • marketing- en communicatie activiteiten
  • werving en selectie

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

The Hague Royals verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten
behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum,
geslacht, betalingsgegevens en KvK nummer. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt The
Hague Royals omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het
kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn
gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

The Hague Royals verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis
van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

The Hague Royals deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover
noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde
doeleinden.
Daarnaast kan The Hague Royals persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor
zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in
opdracht van The Hague Royals uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving
van de AVG. Door The Hague Royals ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

The Hague Royals hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-
leverancier, zal The Hague Royals in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in
een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

The Hague Royals bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op
grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan
info@thehagueroyals.nl of via Schenkkade 50c, 2595 AJ Den Haag.

Gebruik social media

Op de website van The Hague Royals zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s
te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals
Twitter, Linkedin, Instagram of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet
verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde
partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat jij van die diensten
van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden
door te lezen.

Statistieken en cookies

The Hague Royals houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden.
De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet
door The Hague Royals verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s)
van The Hague Royals te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een
cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van The Hague Royals
op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van
deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van The Hague Royals maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in
hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen.
Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde
partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s)
van The Hague Royals geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden
cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik
social media’ is omschreven. The Hague Royals heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik
van cookies door die derde partijen
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-
post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren
of verwijderen.
Op de website biedt The Hague Royals een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle
informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij,
worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van
betrokkenen’. The Hague Royals is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit
een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft The Hague
Royals dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene
persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die
derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om
verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

The Hague Royals heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy
statement worden op de website The Hague Royals gepubliceerd. Raadpleeg daarom met
regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy
statement kunt u contact opnemen met info@thehagueroyals.nl of via Schenkkade 50c, 2595
AJ Den Haag

Dit privacy statement is opgesteld op 15 januari 2020.

Last modified: 23 juni 2020

Comments are closed.

Top